Osataan - Työkaluja suomeksi

Työkaluja suomeksi

(Lomake 1) Osaamistavoitteiden konkretisointi työtehtäviksi ja arviointikohteiksi

Osaamistavoitteiden konkretisointi työtehtäviksi ja arviointikohteiksi (työpaikalla tai projektissa). Arviointilomake on tarkoitettu opiskeluprosessin alustavaan suunnitteluun tilan-teessa, jossa opiskelija suorittaa yhden tai useamman opintojakson työpaikalla (palkallisessa työssä) tai työpaikkalähtöisessä projektissa. Lomake toimii opintojaksoon ja työtehtäviin perehdytyksenä. Sen avulla pyritään konkretisoimaan, mitä opintojakson osaamistavoitteet (oppimistavoitteet) tarkoittavat konkreettisena tekemisenä eli missä työtehtävissä opiskelija voi harjaantua niiden vaatimassa osaamisessa. Ohjauskeskustelussa neuvotellaan yhteinen ymmärrys osaamistavoitteista ja esimerkitetään, miten vaadittu osaaminen näyttäytyy konkreettisissa työtehtävissä ja -tilanteissa. Lisäksi keskustellaan vähintäänkin hyväksyttävän osaamisen tasosta tai arvosanakohtaisista kriteereistä (mitä ja millä tasolla opiskelijan tulee tietää, taitaa, ymmärtää). 
Lomakkeen suunnittelu: Antonius De Arruda Camara (Laurea-ammattikorkeakoulu), Katri Aaltonen (Haaga-Helia ammatillinen opettajakorkeakoulu)

(Lomake 2) Osaamisen osoittaminen ja arviointi työssä

Arviointilomake on tarkoitettu opiskelijoille, jotka suorittavat opintojaksoja työpaikalla tai projektissa. Lomake toimii sekä opiskeluprosessin suunnittelu- että hankitun osaamisen arviointialustana. Opiskelija täyttää lomakkeen ensimmäisen kerran opiskeluprosessin alussa ja päivittää sitä pitkin matkaa osaamisen näyttöjen valmistuessa. Ohjauksessa korostetaan ammatillisen tietoperustan tarpeellisuutta, sovitaan käytettävä kirjallisuus ja keskustellaan siitä, miten opiskelija pystyy osoittamaan myös tietoperustan kehittymisen. Todellisissa työtehtävissä tuotetut osaamisen näytöt helpottavat arviointia. Arviointi kytkeytyy siis tuotettuihin dokumentteihin, tuotoksiin ja todellisiin työtilanteisiin sekä arviointikriteereihin. Mikäli opiskelijan työtehtävät eivät kata kaikkia osaamistavoitteita, sovitaan tarvittavista lisänäytöistä.
Lomakkeen suunnittelu: Antonius De Arruda Camara (Laurea-ammattikorkeakoulu), Katri Aaltonen (Haaga-Helia ammatillinen opettajakorkeakoulu)

(Lomake 3) Oppimistavoitteiden konkretisoiminen työtehtäviksi (harjoittelu)

Arviointilomake on tarkoitettu työpaikkaan perehdytykseen ja harjoittelun suunnittelun pohjaksi. Sen avulla opiskelija selvittää harjoittelupaikan erilaisia työpisteitä, työntekijöiden työnkuvia ja tehtäviä. Opiskelija suunnittelee yhdessä työpaikan ohjaajan kanssa, millaisissa työtehtävissä hän voi harjaantua oppimistavoitteiden vaatimassa osaamisessa. Lisäksi sovitaan vertaisohjauksen ja -palautteen antaja eri työpisteissä/tehtävissä.
Lomakkeen suunnittelu: Katri Aaltonen (HAAGA-HELIA ammatillinen opettajakor-keakoulu) ja Antonius De Arruda Camara (Laurea-ammattikorkeakoulu).

(Lomake 4) Työtehtäväpassi

Työtehtäväpassi on työkalu, jonka avulla työssä oleva opiskelija analysoi työtehtäviään ja työssä hankkimaansa osaamista ja valmistautuu osaamisen näyttöön. Ohjauskeskustelussa korostetaan, että työkokemus vuosina ei sinällään korvaa opintojaksojen suorittamista vaan arviointi pohjautuu osaamisen tunnistamiseen ja osoittamiseen (näyttöön). Opiskelija sopii varsinaisen näytön sisällön ohjauskeskustelussa (näyttösuunnitelma).
Lomakkeen suunnittelu: Katri Aaltonen (Haaga-Helia ammatillinen opettajakorkeakoulu) and Antonius De Arruda Camara (Laurea-ammattikorkeakoulu).

(Lomake 5) Opiskelijan itsearviointikriteerit

Lomakkeessa on kuvattu osaamisen kriteerit tiedolliseen ja käytännölliseen osaamiseen sekä yleisiin kompetensseihin. Kriteerit on tarkoitettu laajojen opintokokonaisuuksien tai projektissa tai työssä suoritettujen useiden opintojaksojen samanaikaiseen arviointiin.
Opiskelija kytkee itsearvioinnin konkreettisiin työtilanteisiin ja osaamisen näytöiksi valitsemiinsa tuotoksiin, ja perustelee näkemyksensä hyödyntäen arviointikriteerejä. Konkreettisilla esimerkeillä havainnollistetaan, miten osaamisen taso näkyy työssä.
Lomakkeen suunnittelu: Antonius De Arruda Camara (Laurea-ammattikorkeakoulu), Katri Aaltonen (Haaga-Helia ammatillinen opettajakorkeakoulu)

(Lomake 6) Opiskelijan itsearviointi Yleiset kompetenssit

Lomakkeessa on kuvattu ammattikorkeakoulututkinnon tuottamat yleiset kompetenssit (NQF taso 6, Arene 2010). Opiskelija tekee itsearvioinnin riittävän laajojen opintokokonaisuuksien yhteydessä tai lukuvuosien lopussa.
Lomakkeen suunnittelu: Katri Aaltonen (Haaga-Helia ammatillinen opettajakorkeakoulu)

(Lomake 7) Ammatillisen kasvun arviointi

Lomakkeessa on kuvattu ammattikorkeakoulututkinnon tuottama osaaminen (NQF taso 6, Arene 2010). Opiskelija tekee itsearvioinnin lukuvuosien tai koulutuksen lopussa.
Lomakkeen suunnittelu: Katri Aaltonen (Haaga-Helia ammatillinen opettajakorkeakoulu)

(Lomake 8) Vertaisarviointi työpaikalla tapahtuvasta harjoittelusta

Lomake on tarkoitettu työpaikalla tapahtuvan harjoittelun vertaispalautteeseen. Sitä käytetään esimerkiksi harjoittelun puolivälissä kun opiskelija on jo harjaantunut jossakin määrin työtehtäviinsä ja tunnistaa niissä hankkimaansa osaamista. Vertaisarvioinnin tavoitteena on antaa opiskelijalle samanlaisissa tehtävissä toimivan henkilön (opiskelijatoveri tai työkaveri) palautetta arviointikohteista, jotka opiskelija itse valitsee.
Lomakkeen suunnittelu: Katri Aaltonen (Haaga-Helia ammatillinen opettajakorkeakoulu)

(Lomake 9) Vapaamuotoinen vertaisarviointi työssä

Lomake on tarkoitettu kollegoiden väliseen vertaisarviointiin työpaikalla. Sitä käytetään esimerkiksi tilanteessa, jossa toinen työtoveri opiskelee työn ohessa ja haluaa tunnistaa osaamistaan opintojaan varten.
Lomakkeen suunnittelu: Katri Aaltonen (Haaga-Helia ammatillinen opettajakorkeakoulu)

(Lomake 10) Esimiespalaute

Lomake on tarkoitettu esimiespalautteeseen työpaikalla. Sitä käytetään esimerkiksi tilanteessa, jossa työntekijä opiskelee työn ohessa ja haluaa tunnistaa osaamistaan opintojaan varten.

The tools of studyfying work are meant for students who work while studying as paid labour, have an internship in a workplace or make their studies in a workplace-related project, as well as for their supervisors, colleagues and managers. The assessment tools help to make visible the competences gained at work. Then the assessment of the competence as grades and credit points as well as recognition of it into studies is possible.
Lomakkeen suunnittelu: Katri Aaltonen (Haaga-Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu)

(Lomake 11) Päiväkirjamuotoinen opinnäyte

Päiväkirjamuotoinen opinnäyte on työkalu, jonka avulla työssä jo oleva opiskelija analysoi työtehtäviään ja työssä hankkimaansa osaamista ja suorittaa sitä opinnäyteraportoinnin.
Päiväkirjamuotoinen opinnäyte soveltuu opiskelijoille, jotka ovat ammattikorkeakoulututkinnon edellyttämissä työtehtävissä, mutta heiltä puuttuu itse opinnäyte. Päiväkirjamuotoisessa opinnäytetyössä opiskelija osoittaa valmiuksia soveltaa tietojaan ja taitojaan ammattiopintoihin liittyvässä käytännön asiantuntijatehtävässä.

Työ tapahtuu oman työn analyysin ja päiväkirjaraportoinnin kautta. Ohjeessa olevat merkkimäärät ovat ohjeellisia ja niitä voi muuttaa kuhunkin tilanteeseen sopivaksi.
Tekstipohjan ideointi Hannu Kotila, Altti Lagstedt ja Mirja Jaakkola Haaga-Helia ammattikorkeakoulusta.


Yhteistyökumppanit